Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Procedura uzyskiwania zwolnień z wf

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
w ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawa prawna: 
 1. Rozporządzenie MEN 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. poz. 1322);
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1780);
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego  2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 poz.262);
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów w szkołach publicznych;
Procedura postępowania:
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć
  wychowania fizycznego (nie przekraczających dwóch zajęć lekcyjnych) na podstawie:
     1a. zwolnienia od rodzica (opiekuna prawnego) na okres nie dłuższy niż 1 tydzień, które musi zostać przedłożone nauczycielom       
           wychowania fizycznego;
     1b. zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania fizycznego dłuższego niż 1 tydzień, które musi zostać przedłożone nauczycielom
           wychowania fizycznego;
 1. Dłuższe zwolnienie śródroczne lub całoroczne ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem /druk zaświadczenia lekarskiego/ wystawionym przez lekarza specjalistę;
 2. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń. Zwolnienie może dotyczyć środrocza lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
  w zajęciach.
 3. Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczeń. Składają podanie do dyrektora szkoły w sekretariacie, do którego załączają zaświadczenie lekarskie. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza specjalisty;
 4. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia;
 5. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie;
 6. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia;
 7. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu;
 8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 9.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez całe śródrocze lub cały rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”;
 10.  Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.
  W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia (załącznik nr 3)  złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy;
 11.  Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma oznaczane w dzienniku elektronicznym nieobecności, które są później usprawiedliwiane przez wychowawcę klasy;
 12.  Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
 13.  Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na
  pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami. Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023.