Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

RODO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Dziennik elektroniczny

 
 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), informujemy że:
 

1. Administrator Danych Osobowych (dalej ADO)

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. / fax: 44 648 64 96, e-mail: zsp5@zsp5.piotrkow.pl zwany dalej ADO.
 

2. Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD)

 
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda email: iod@efigo.pl, tel. +48 504 112 162.
 

3. Podstawa prawna


Przekazane dane są przetwarzane na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
• art. 9 ust. 2 b czyli wypełnienia obowiązku, który ciąży na naszej Placówce.
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z dziennika elektronicznego.
 

4. Odbiorcy danych osobowych

 
Pani/Pana dane osobowe oraz dane Dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów do tego uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych uzyska dostawca oprogramowania dziennika elektronicznego firma VULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław.
Zgodnie z prawem dane mogą zostać przekazane do:
• Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski,
• Kuratorium Oświaty w Łodzi al. Tadeusza Kościuszki 120a, 90-446 Łódź.
 

5. Okres przetwarzania danych osobowych

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 

6. Prawa dotyczące przekazanych danych osobowych

 
Podanie danych osobowych Pani, Pana oraz Dziecka jest obowiązkowe. Obowiązek ten wynika z §8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do treści swoich danych oraz danych oraz danych osobowych Dziecka (art. 15 RODO),
• sprostowania (art. 16 RODO),
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
 
Z tytułu nałożonego na ADO obowiązku prawnego dla przetwarzania ograniczone zostają prawa do:
• wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
• przenoszenia danych (art. 20 RODO),
• usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
 

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie oraz przekazanie danych do państwa trzeciego

 
Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka:
• będą podlegały częściowo zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
• nie będą podlegały profilowaniu,
• nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 
 

Załączniki artykułu

regulamin (pdf) 0.23mb, (pobrań: 167)