Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Przetwarzanie danych osobowych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Nauczanie, prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej
 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski,
tel. / fax: 44 648 64 96, e-mail: zsp5@zsp5.piotrkow.pl
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda, tel. +48 504 112 162, e-mail: iod@efigo.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nauczania, prowadzenia działalności wychowawczej
i opiekuńczej, w tym promocji oświaty i działalności statutowej administratora, realizowanych również
w formach pozaszkolnych, w ramach różnego rodzaju zajęć, konkursów, programów, wydarzeń i inicjatyw, organizowanych i prowadzonych przez administratora lub z jego udziałem, skutkujących publikacją danych osobowych na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, w wydawnictwach i w mediach (radio, telewizja, prasa i Internet, w tym media społecznościowe).
3, Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma zastosowanie,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa:
• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
• ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych: organ prowadzący - Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Referat Edukacji, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, powiatowe centra pomocy rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Informatyczne Edukacji, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Łodzi, odbiorca publiczny w związku z informacjami zamieszczanymi przez administratora i współpracujące z nim podmioty i organizacje na tablicach informacyjnych, stronach internetowych, w publikacjach i za pośrednictwem środków masowego przekazu (radia, telewizji, prasy i Internetu, w tym mediów społecznościowych) oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.
Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
5. Z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, stosuje się okresy przechowywania danych osobowych w nich wskazane.
6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.
7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Państwa danych osobowych:
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub / oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe.
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, a nawet uniemożliwić jego wykonanie, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest jedyną możliwą do zastosowania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.
10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane.