Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Pedagog specjalny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =

 Pedagog Specjalny – mgr Karolina Mastalerz 

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pedagog
specjalny

 -----

 10:35 - 12:35

 11:40 - 14:20

  11:40 - 14.20  

12:35 - 11:40 
12:35 - 16:00 


 Szkoła dla ucznia jest swoistym wyzwaniem-
 uczeń, starając się mu sprostać, nabywa nowych doświadczeń.
 czemu towarzyszą różnego rodzaju emocje, przeżycia, wrażenia...”
                                                              
A. Tomkiewicz- Bętkowska

 
  
W świetle obowiązujących w Polsce przepisów, niepełnosprawność nie jest wskazaniem do nauczania dziecka w warunkach odosobnienia. Na każdym etapie ma ono bowiem zagwarantowaną prawem możliwość edukacji w integracji ze swoimi rówieśnikami. Ponadto ustawodawca zadbał o to, aby dziecko niepełnosprawne było kształcone w sposób w pełni dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.
 

KTO MOŻE UZYSKAĆ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać uczniowie niepełnosprawni (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo, z afazją, niepełnosprawni intelektualnie) oraz z autyzmem i zespołem Aspergera. 
 

 KTO WYDAJE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka niepełnosprawnego ruchowo, z afazją, niepełnosprawnego intelektualnie wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna właściwa ze względu na siedzibę przedszkola lub szkoły, do których ono uczęszcza.
 
Natomiast orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka niesłyszącego, słabosłyszącego, niewidomego, słabowidzącego, z autyzmem, zespołem Aspergera wydaje publiczna poradnia specjalistyczna wskazana przez kuratora oświaty. Informację o tym, która to poradnia, uzyskać możemy w przedszkolu/szkole dziecka lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na siedzibę przedszkola lub szkoły, do których ono uczęszcza.
 

JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pełnoletni uczeń lub rodzice dziecka niepełnoletniego powinni złożyć pisemny wniosek do zespołu orzekającego we właściwej poradni.
 

GDZIE MOŻE UCZYĆ SIĘ DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE POSIADAJĄCE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Edukację uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizować muszą wszystkie szkoły i placówki o charakterze oświatowym, na każdym etapie edukacyjnym. W związku z tym, dzieci niepełnosprawne mogą uczęszczać do wszystkich typów przedszkoli i szkół: ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, specjalnych.
 

PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI

Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą też uczyć się w szkołach dłużej, aniżeli ich zdrowi rówieśnicy. Ich kształcenie może być prowadzone do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 20. rok życia w przypadku szkoły podstawowej oraz 24. rok życia w przypadku szkoły ponadpodstawowej.
 

ZWOLNIENIE Z REALIZACJI OKREŚLONYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku realizacji określonych zajęć edukacyjnych.
 
Uczniowie z wadą słuchu, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, zespołem Aspergera mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego. Natomiast uczniowie niewidzący i słabowidzący mogą być zwolnieni z nauki języka migowego, jeśli uczęszczają do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje jego naukę.
 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW NAUKI 

Wszystkie placówki oświatowe zobligowane są do tego, aby dla uczęszczających do nich dzieci niepełnosprawnych odpowiednio zmodyfikować: programy nauczania; metody i formy pracy dydaktycznej oraz wychowawczej, wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć, kryteria oceny zachowania. 
 

ZAJĘCIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM

Uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie musi mieć dodatkowego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, aby mieć zorganizowane na terenie szkoły zajęcia w takim trybie.
 
Zajęcia indywidualne dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być bowiem realizowane na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego opracowanego przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z tym dzieckiem. To oni określają w IPET, jakie zajęcia zajęcia oraz w jakim wymiarze godzin dziecko niepełnosprawne powinno realizować indywidualnie.
 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Przedszkole/szkoła, do których uczęszcza dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, powinny także zapewnić mu zajęcia rewalidacyjne adekwatne do rodzaju niepełnosprawności.
 
Powinny to być przede wszystkim zajęcia obejmujące:
 
  • naukę orientacji przestrzennej i poruszania się, systemu Brailleʼa lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;
  • naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;
  • terapię logopedyczną – w przypadku uczniów niedosłyszących, z afazją;
  • fizjoterapię – w przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo;
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne – w przypadku uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera.
 

DOSTOSOWANIE FORMY I WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO

Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo zdawać egzaminy zewnętrzne w specjalnym trybie dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.
 
 

WARTO PRZECZYTAĆ

(autor: Pedagogika Specjalna) : Postawy rodzicielskie i ich wpływ na budowanie poczucia wartości.
 
(autor:Pedagogika Specjalna): Wychowanie do miłości , czyli jak rozmawiać z dziećmi o uczuciach.
 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – działania wspierające ( nowa era.pl).