Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
ISTNIEJEMY JUŻ 138 LAT
Historia Szkoły...

      Rozwój przemysłu i handlu w Piotrkowie Trybunalskim stworzył potrzebę zaopatrzenia tych dziedzin gospodarki w odpowiednie kadry fachowców. Staraniem kupców piotrkowskich została utworzono więc w 1885 roku Szkoła Niedzielno - Handlowa, której reprezentantami byli miejscowi kupcy zrzeszeni w tak zwanej Radzie Nadzorczej.

    Według założeń władz szkoła miała być na wzór warszawskich szkół niedzielno handlowych czteroletnia , lecz ze względu na trudności finansowe nauka trwała tam tylko dwa lata i nie wykładano w niej wszystkich przedmiotów, jakie obowiązywały w szkołach warszawskich.

    Pierwszy rok szkolny rozpoczął się 8 marca 1885. Poszczególne zajęcia odbywały się regularnie w każdą niedzielę, a także podczas ważniejszych świąt. Uczniowie rekrutowali się spośród praktykantów sklepowych, a promocję otrzymywali na podstawie zdanych egzaminów. Z czasem szkoła rozszerzyła swoją działalność: w 1905 roku powołano dodatkowo Szkołę Niedzielno - Rzemieślniczą, jak również umożliwiono do niej dostęp  kobietom.

      Szkoła nie działała jednak długo, bo już w 1909 roku na mocy zarządzenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu zamknięto ją. Kupcy piotrkowscy pomimo trudności nie ustawali w staraniach, aby przywrócić szkołę do życia. W końcu przy poparciu Kuratora Okręgu Warszawskiego Tadeusza Kupczyńskiego udało się we wrześniu 1916 roku powołać 6-klasową Szkołę Handlową Towarzystwa Szkoły Zawodowej. Pierwszym dyrektorem szkoły, w której nauka trwała 4 lata był adwokat Chrzanowski. Po opuszczeniu szkoły przez pierwszych dwunastu absolwentów zmieniono nazwę szkoły na Miejską Średnią Szkołę Handlową.

     W 1921 r. powstała Miejska Szkoła Handlowa im. Stanisława Konarskiego, w której nauka trwała 3 lata i która istniała do czerwca 1925 równocześnie z uprzednią Miejską Średnią Szkołą Handlową. Ta ostatnia od 1923 roku zmieniła nazwę na Szkołę Handlową Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich, ponieważ związek ten przejął patronat nad szkołą od Zarządu Miasta w roku 1926.

Kolejnym etapem w ewolucji szkoły było w 1936 roku wstrzymanie naboru do pierwszej klasy Szkoły Handlowej, a rozpoczęcie rekrutacji do Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego Stowarzyszenia Szkół Handlowych. Jego dyrektorem w roku szkolnym 1936/37 był nauczyciel religii Warczak, który w czasie okupacji został zamordowany przez hitlerowców. Nauka w gimnazjum trwała cztery lata i dawała wykształcenie średnie typu gimnazjalnego.

    Kiedy w roku 1939 rozpoczęła się okupacja hitlerowska, wraz z nią nastąpiły szeroko zakrojone zmiany w szkolnictwie. Nauka w Gimnazjum Kupieckim została przerwana, gmach szkoły został zajęty przez wojsko, zniszczeniu uległo wyposażenie szkoły. Jednakże w dniu 18 października 1939 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, postanowiono wznowić zajęcia, ale w związku z koniecznością uporządkowania szkoły zajęcia lekcyjne rozpoczęły się dopiero 5 listopada 1939 roku o godzinie 9 rano. Radość z nauki nie trwała jednak długo, bo już 15 listopada 1939 ówczesny dyrektor A. Gawlik zmuszony był zwołać posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym zostało odczytane zarządzenie władz hitlerowskich o zamknięciu wszystkich szkół średnich na terenie Generalnej Guberni. Młodzież od 16 bieżącego miesiąca musiała stawić się do robót publicznych i brała udział w rozbiórce gruzów przy ulicy Słowackiego na tzw. KRZYWDZIE.
    Po usilnych staraniach Polaków hitlerowcy zezwolili wreszcie na otwarcie szkoły i 21 lutego 1940 roku odbyło się nowe posiedzenie Rady Pedagogicznej, a 22 lutego rozpoczęły się zajęcia w szkole. Tak jak we wszystkich szkołach, które znajdowały się pod kontrolą niemieckiego okupanta, tak i w piotrkowskiej Koedukacyjnej Prywatnej Miejskiej Szkole Handlowej nie wolno było nauczać religii, historii, geografii, matematyki, literatury polskiej i nauk przyrodniczych, w miejsce których wprowadzono stenografię niemiecką, korespondencję polską i korespondencję niemiecką.

     Pisząc o wojennej historii szkoły należy podkreślić szczególnie poświęcenie nauczycieli, którzy wykładali na tajnych kompletach. Dawały one młodzieży nie tylko uzupełnienie i pogłębienie wiedzy ale również możliwość ukończenia Gimnazjum Kupieckiego, które zostało przez Niemców zlikwidowane.

     Dnia 18 stycznia 1945 roku wczesnym rankiem wkroczyły do Piotrkowa Trybunalskiego oddziały XIII Armii Radzieckiej I Frontu Ukraińskiego, przynosząc wreszcie upragnioną od dawna wolność. W związku z wyzwoleniem rozpoczęto również 2 lutego naukę w Miejskim Gimnazjum Kupieckim. W ramach tejże szkoły powołane zostało dodatkowo 2-letnie Liceum Handlowe.

    Rok szkolny 1951/52 przyniósł istotne zmiany w pracy dydaktyczno wychowawczej szkoły. W roku tym zapoczątkowana została bowiem reforma szkolnictwa zawodowego, zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez V Plenum KC PZPR. Polegała ona na zastąpieniu liceów nowym typem szkoły technikum. W wyniku tego nastąpiła stopniowa unifikacje piotrkowskich szkół typu ekonomicznego pod nazwą Technikum Finansowego Ministerstwa Finansów. Początkowo było to technikum 3-letnie o różnych specjalnościach: finansowej, handlowej administracyjno gospodarczej oraz administracyjnej.

Szkoła została także przeniesiona z ul. Pasaż Rudowskiego na ulicę Leonarda 12/14, gdzie znajduje się do dziś dnia.