Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł;
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów;
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo;
 • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo – w miarę możliwości będą konwertowane do wersji dostępnych cyfrowo. Staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Bereska
 • E-mail: zsp5@zsp5.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6486496

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leonarda 12/14
 • E-mail: zsp5@zsp5.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6486496

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła znajduje się w dwóch budynkach. Jeden czterokondygnacyjny, drugi dwukondygnacyjny, obydwa budynki bez podjazdów, bez wind, przed budynkiem głównym znajdują się 2 schody bez barierki, drugi budynek posiada 5 schodów z barierką.
Obydwa budynki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. ​
W budynku szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub wersji online.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób z niepełnosprawnościami (wejście do budynku szkoły z psem asystującym musi być poprzedzone uzgodnieniem telefonicznym).

Na terenie parkingu brak miejsc dla osób niepełnosprawnych.