Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Procedury usprawedliwiania i zwalniania uczniów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

 Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami (art. 39.1);
Karta Nauczyciela (rozdz.2, art.6.1);
Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
Statut ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.
 
Cele procedury:
1. Uregulowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w przypadku zwolnienia z lekcji na prośbę rodziców.
2. Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych przez uczniów.
3. Opracowanie czytelnego, jednolitego schematu postępowania w przypadkach usprawiedliwiania i zwalniania uczniów z zajęć.
4. Określenie obowiązujących form zwalniania i usprawiedliwiania uczniów.
5. Wskazanie osób uprawnionych do zwalniania i usprawiedliwiania uczniów.
6. Ujednolicenie przepływu i sposobu gromadzenia informacji o zwolnieniach uczniów z zajęć.
 
Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność osób realizujących zadania:
1. Rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani napisać zwolnienie z lekcji lub usprawiedliwienie dla swojego dziecka.
2. Obowiązkiem ucznia jest przedstawienie zwolnienia wychowawcy przed rozpoczęciem lekcji lub przed pierwszą godziną pracy wychowawcy w danym dniu. W razie jego nieobecności zwolnienie przedstawia dyrekcji szkoły.
3. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności po powrocie do szkoły nie później niż w ciągu 7 dni od przyjścia na zajęcia.
4. Nauczyciel może wyrazić zgodę lub nie zaakceptować zwolnienia/usprawiedliwienia (w uzasadnionych przypadkach, np. podejrzenia nieautentyczności lub wagarów), a w przypadku ucznia pełnoletniego z uwagi na niewiarygodność podanego powodu zwolnienia/usprawiedliwienia.
 
Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach dydaktycznych:
1. Za terminowe rozliczanie uczniów z nieobecności odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za systematyczne i rzetelne odnotowywanie nieobecności ucznia na zajęciach.
3. Obowiązkiem każdego wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 14 każdego miesiąca).
4. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia powinno mieć formę pisemną.
5. Uczniowie przynoszą usprawiedliwienia od rodziców na specjalnych drukach przygotowanych przez szkołę. Usprawiedliwienie ma zawierać:
 • datę usprawiedliwionej nieobecności,
 • wymiar w dniach,
 • przyczynę,
 • wyraźny podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie,
 • w przypadku długich nieobecności (pobyt w szpitalu, sanatorium, choroba) do druku dołączane jest zwolnienie lekarskie.
6. W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica o nieobecności ucznia w szkole powyżej 5 dni wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
7. W przypadku, kiedy uczeń przed upływem siedmiodniowego terminu usprawiedliwienia nieobecności ponownie jest nieobecny w szkole, wychowawca powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn jego nieobecności.
8. Wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności ucznia po upływie 7 dni od chwili jego powrotu do szkoły. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, po bezpośrednim kontakcie z rodzicami, może być usprawiedliwiona, przy czym wychowawca sporządza odpowiednią notatkę w dzienniku.
9. W przypadku gdy całkowita ilość godzin nieusprawiedliwionych przekroczyła:
 • tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych, wychowawca decyduje o udzieleniu uczniowi upomnienia i odnotowuje ten fakt w dzienniku oraz powiadamia rodziców,
 • dwutygodniowy wymiar godzin lekcyjnych, wychowawca decyduje o udzieleniu uczniowi nagany i odnotowuje ten fakt w dzienniku, powiadamia rodziców, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły,
 • trzytygodniowy wymiar godzin lekcyjnych, dyrektor szkoły decyduje o udzieleniu uczniowi upomnienia, a wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku oraz powiadamia rodziców,
 • czterotygodniowy wymiar godzin lekcyjnych, dyrektor decyduje o udzieleniu uczniowi nagany oraz w stosunku do ucznia niepełnoletniego powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku nauki, wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku oraz powiadamia rodziców.
 Wyżej wymierzone działania muszą być poprzedzone wnikliwą, zindywidualizowaną analizą sytuacji ucznia oraz środkami oddziaływać wychowawczych ( rozmowa z rodzicami, rozmowa z uczniem, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem szkolnym itp.)
W stosunku do ucznia pełnoletniego nieusprawiedliwiony czterotygodniowy wymiar godzin lekcyjnych, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy sytuacji ucznia, może być podstawą do skierowania przez wychowawcę wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów do Rady Pedagogicznej, a dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne.
10. Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję powyżej 5 minut – traktowane jest jak godzina nieobecna.
11. Jeśli liczba spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze osiągnie sumę 15-tu, wychowawca ma prawo udzielić uczniowi karę upomnienia.
12. Spóźnienia usprawiedliwione są oznaczone w dzienniku jako "s", a spóźnienia nieusprawiedliwione jako "sn".
13. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia na pierwszej godzinie lekcyjnej.
14. Pojedyncze godziny lekcyjne w ciągu dnia nie są usprawiedliwiane bez wcześniejszego zwolnienia.
 
Dopuszczalne formy zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych:
1. Na pisemną prośbę rodzica/opiekuna, po upewnieniu się co do autentyczności jego podpisu (wzory podpisów znajdują się w dokumentacji wychowawcy klasy).
2. Na ustną prośbę rodzica/opiekuna – podczas osobistego kontaktu.
3. W wyjątkowych sytuacjach na prośbę rodzica/opiekuna wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, po zidentyfikowaniu rozmówcy jako rodzica/opiekuna na podstawie dokładnych informacji o dziecku (imię i nazwisko rodzica/opiekuna – rozmówcy, data i miejsce urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania, oznaczenie klasy, do której uczęszcza dziecko, nazwisko wychowawcy).
4. Na wniosek nauczyciela – z powodu udziału w konkursach wewnątrzszkolnych lub zewnętrznych, zawodach sportowych, imprezach zorganizowanych lub w wyniku innych zaistniałych potrzeb (w dzienniku nauczyciel zwalniający wpisuje „konkurs”, lub literkę "k", a wychowawca przy obliczaniu frekwencji przyjmuje, że uczeń był obecny). Nauczyciel zwalniający informuje o zaistniałym fakcie zwolnienia wychowawcę.
5. Na wniosek pielęgniarki szkolnej w przypadku złego samopoczucia ucznia lub nieszczęśliwego wypadku.
6. Na wniosek pedagoga szkolnego.
7. Na wniosek ucznia pełnoletniego w uzasadnionych przypadkach (poza zdrowotnymi, o których decyduje pielęgniarka).
 
Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica:
1. Ucznia można zwolnić na pisemną prośbę rodziców. Rodzic uzasadnia przyczynę zwolnienia i odnotowuje swą odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. Zwolnienie tylko na druku szkolnym lub w nagłym przypadku odręczne wg wzoru druku szkolnego. Druki szkolne umieszczone są na stronie internetowej szkoły lub dostępne u wychowawcy klasy.
2. Prośbę o zwolnienie uczeń przekazuje wychowawcy.
3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis rodzica, a w przypadku ucznia pełnoletniego z uwagi na niewiarygodność podanego powodu zwolnienia. Fałszowanie podpisu osób trzecich to przestępstwo podlegające odpowiedzialności karnej z artykułu 270 §1 Kodeksu Karnego wobec sprawcy który ukończył 17 rok życia, a wobec nieletniego odpowiedzialność przed Sądem Rodzinnym dla Nieletnich.
4. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnień dyrektor lub wicedyrektor.
5. Zwolnienia z części ostatniej godziny lekcyjnej ( maksymalnie 15 minut) wg wzoru druku szkolnego po podpisaniu przez wychowawcę uczeń przekazuje nauczycielowi prowadzącemu, zwolnienia stałe z części ostatniej godziny lekcyjnej ( maksymalnie 15 minut) wg wzoru druku szkolnego po podpisaniu przez wychowawcę są wklejane do dziennika lekcyjnego.
6. Rejestr zwolnień jest przechowywany przez wychowawcę do końca roku szkolnego.
7. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie. W razie wątpliwości, co do zasadności zwolnienia, autentyczności osoby czy podpisu rodzica wychowawca powinien to zweryfikować poprzez jak najszybszy kontakt z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach.
8. Wszystkie prośby rodziców o zwolnienia z zajęć mogą być weryfikowane przez rodziców podczas zebrać organizowanych przez wychowawcę klasy.
 
Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia:
1. Uczeń niepełnoletni narzekający na złe samopoczucie nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona.
2. Każdy sygnał od ucznia o złym samopoczuciu lub nagłym zachorowaniu musi być poważnie potraktowany i tym samym każdy nauczyciel ma obowiązek udzielenia mu pomocy.
3. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:
 • zapewnieniem uczniowi pierwszej pomocy i w razie potrzeby pomocy medycznej;
 • powiadomieniem rodziców/opiekunów ucznia o złym samopoczuciu dziecka i skonsultowaniem z nimi wszystkich działać;
 • powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu;
4. Nauczyciel przekazuje chore dziecko pod opiekę pielęgniarki szkolnej, która decyduje czy uczeń może zostać w szkole;
5. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę, iż złe samopoczucie jest uzasadnione jakąś dolegliwością, wychowawca klasy/nauczyciel - opiekun powiadamia rodziców telefonicznie i prosi o przybycie do szkoły;
6. Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej, najlepiej pielęgniarki szkolnej;
7. W sytuacji, gdy pielęgniarka jest nieobecna w szkole, dyrektor może:
 • poczekać, aż rodzice przyjdą do szkoły,
 • wysłać dziecko ze wskazaną osobą uprawnioną do opieki nad uczniem do najbliższej przychodni i powiadomić o tym fakcie rodziców;
 • wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w jego ocenie niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarza. Powiadamia rodziców, gdy lekarz decyduje o przewiezieniu ucznia do szpitala. Z uczniem niepełnoletnim do szpitala udaje się, jeżeli nie mogą rodzice, nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
8. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej nauczyciel:
 • powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu, który wyznacza osobę do opieki nad chorym uczniem,
 • zapewnia opiekę pozostałym uczniom w osobie nauczyciela z najbliższej sąsiadującej sali lekcyjnej;
 • przekazuje dziecko wyznaczonej przez dyrektora osobie do opieki na chorym dzieckiem lub osobie uprawnionej do udzielania pierwszej pomocy w szkole,
 • zapewnia opiekę uczniom w sali lekcyjnej, w której zajęcia prowadzi wyznaczona przez dyrektora osoba do opieki na chorym dzieckiem lub osoba uprawniona do udzielania pierwszej pomocy w szkole.
 • osoba wyznaczona przez dyrektora do opieki na chorym dzieckiem lub osoba uprawniona do udzielania pierwszej pomocy w szkole przebywa, do czasu decyzji dyrektora (pkt. 7) z chorym dzieckiem w bibliotece szkolnej, gabinecie pedagoga szkolnego lub w pokoju nauczycielskim.
9. W stosunku do ucznia pełnoletniego stosuje się te same procedury jak do ucznia niepełnoletniego przy czym może on zastrzec sobie prawo do nieinformowania rodziców. W przypadku ucznia pełnoletniego informowanie rodziców nie jest obligatoryjne.
 
Procedura obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2015 roku.
Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 - druk zwolnienia szkolnego ucznia niepełnoletniego.
2. Załącznik nr 2 – druk usprawiedliwienia nieobecności ucznia niepełnoletniego.
3. Załącznik nr 3 – druk zwolnienia szkolnego ucznia pełnoletniego.
4. Załącznik nr 4 – druk usprawiedliwienia nieobecności ucznia

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
w ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie MEN 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. poz. 1322);
Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1780);
Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego  2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 poz.262);
Rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów w szkołach publicznych;
Procedura postępowania:
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć
wychowania fizycznego (nie przekraczających dwóch zajęć lekcyjnych) na podstawie:
     1a. zwolnienia od rodzica (opiekuna prawnego) na okres nie dłuższy niż 1 tydzień, które musi zostać przedłożone nauczycielom       
           wychowania fizycznego;
     1b. zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania fizycznego dłuższego niż 1 tydzień, które musi zostać przedłożone nauczycielom
           wychowania fizycznego;
Dłuższe zwolnienie śródroczne lub całoroczne ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem /druk zaświadczenia lekarskiego/ wystawionym przez lekarza specjalistę;
Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń. Zwolnienie może dotyczyć środrocza lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w zajęciach.
Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczeń. Składają podanie do dyrektora szkoły w sekretariacie, do którego załączają zaświadczenie lekarskie. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza specjalisty;
Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia;
Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie;
O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia;
Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu;
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez całe śródrocze lub cały rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”;
 Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.
W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia (załącznik nr 3)  złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy;
 Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma oznaczane w dzienniku elektronicznym nieobecności, które są później usprawiedliwiane przez wychowawcę klasy;
 Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
 Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na
pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami. Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023.
 

Załączniki artykułu

usprawiedliwienie-niepelnoletni (pdf) 0.30mb, (pobrań: 4707)
usprawiedliwienie---pelnoletni (pdf) 0.29mb, (pobrań: 2653)
zwolnienie-niepelnoletni (pdf) 0.38mb, (pobrań: 4884)
zwolnienie-pelnoletni (pdf) 0.30mb, (pobrań: 2452)
Procedura uzyskiwania zwolnien z WF (doc) 0.05mb, (pobrań: 2)