Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

ZASADY UCZESTNICTWA W KATECHEZIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KATECHEZIE SZKOLNEJ UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 1. Uczestnictwo w lekcjach religii jest dobrowolne.
 2. Rodzice Ucznia deklarują jego uczestnictwo w lekcjach religii w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Powyższa deklaracja obejmuje cały etap szkolny.
 4. Rodzice (opiekunowie) uczniów, którzy nie będą uczestniczyć w lekcjach religii, informują o tym pisemnie Dyrektora Szkoły do dnia 30 września. Pisemna informacja przechowywana jest w dokumentacji Ucznia. Powyższej informacji nie umieszcza się na świadectwie.
 5. Rezygnację z uczestnictwa w nauce religii w późniejszym czasie składają rodzice (prawni opiekunowie),
  w przypadku ucznia pełnoletniego on sam w formie pisemnej u Dyrektora Szkoły.
 6. Zwolnienie ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia ucznia pełnoletniego powinno być poprzedzone powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów). Zwrotna informacja rodziców dotycząca decyzji dziecka powinna być dostarczona do wychowawcy klasy i przechowywana w dokumentacji ucznia.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia uczniowi nie ustala się ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.
 8. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii w czasie trwania lekcji zobowiązani są do przebywania
  w świetlicy szkolnej lub bibliotece, chyba że jest to pierwsza lub ostatnia lekcja i wychowawca klasy po uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami) podejmie inną decyzje. Listę Uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii nauczycielowi świetlicy i bibliotekarzowi przekazuje wicedyrektor.
 9. Jeśli Uczeń nagminnie opuszcza lekcje religii, a nie złożył deklaracji o nieuczestniczeniu, lub nieodpowiednio się zachowuje nauczyciel religii zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów) ucznia.
 10. Uczeń, który w klasie niższej nie był objęty nauką religii w przypadku złożenia oświadczenia
  o uczestnictwie w lekcjach religii w klasie programowo wyższej może uzyskać pozytywną ocenę o ile będzie uzupełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii.
 11. Gdy uzupełnienie braków nie jest możliwe, uczeń może być objęty nauką religii w kolejnym roku szkolnym, po przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje te treści zawarte w programie nauczania, których uczeń nie zrealizował we wcześniejszym toku kształcenia.
 12. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w terminach określonych w statucie szkoły.
 13. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele religii są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie rocznej z religii, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

Załączniki artykułu

Zasady uczestnictwa w katechezie (docx) 0.02mb, (pobrań: 28)
zasady-oceniania-osiagniec-edu-KATECHEZA (doc) 0.06mb, (pobrań: 18)