Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Program wychowawczo - profilaktyczny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =

PROGRAM
WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
 

WSTĘP

 
Działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym stanowią jedną z podstawowych funkcji opiekuńczych szkoły skoncentrowanych na wspieraniu rozwoju psychicznego, emocjonalnego
i fizycznego ucznia. Szkolny Program Wychowawczo –Profilaktyczny ma na celu usystematyzowane działania promujące zdrowy styl życia, dostarczanie informacji
o zagrożeniach, kształtowanie właściwych postaw społecznych, minimalizowanie występowania czynników ryzyka poprzez dostarczanie alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów
i spędzania czasu wolnego. Program obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym adresowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne adresowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 • Społeczność szkolną stanowią uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły. Zasadą wszystkich członków wspólnoty jest brak obojętności, wszyscy są wychowawcami.
 • Wychowanie i kształcenie powinno stanowić w szkole integralną całość.
  W kształceniu szkolnym musi być zachowana właściwa proporcja między przekazywaniem informacji a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem. Podmiotem wychowania jest uczeń a punktem wyjścia jego potrzeby.
 • Wychowanie jest procesem obejmującym wszystkie sfery życia człowieka, uwzględniającym rozwój psychiczny, umysłowy, społeczny, moralny i duchowy.
 • Działania profilaktyczne szkoły będą zmierzały do eliminacji lub redukcji czynników ryzyka oraz wzmacniania czynników chroniących
 • Nauczyciele pełnią rolę wspomagającą w wychowaniu, które odbywa się przede wszystkim w domu rodzinnym.
 •   Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami
  i instytucjami w środowisku lokalnym.
 • Program ma na celu ujednolicenie wszelkich oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Poprzez realizację zawartych w nim zadań dążą oni do wykształcenia priorytetów wychowawczych składających się na wzór osobowy absolwenta szkoły.
 
 

MODEL ABSOLWENTA

 
Absolwent naszej szkoły:
- potrafi współżyć w grupie rówieśniczej i społecznej wykazując postawę szacunku
i akceptacji;
 • jest tolerancyjny, rozumie świat i ludzi, szanuje odmienne poglądy i upodobania;
 • potrafi współpracować w zespole;
 • podejmuje odpowiedzialne decyzje dotyczące własnego zdrowia, stylu życia i form spędzania czasu wolnego;
 • jest aktywny, zaangażowany w naukę, pracę;
 • dąży do poznawania samego siebie przez zrozumienie swoich uczuć i potrzeb;
 • jest obiektywny i rozważny w ocenie różnych zjawisk współczesnego życia;
 • jest odporny na negatywne wpływy patologicznych zjawisk społecznych;
 • jest ambitny i ciekawy świata;
 • jest uczciwy, przestrzega prawa i dotrzymuje słowa;
 • zna i realizuje uniwersalny system wartości;
 • zna i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie pandemii;
 • zna i docenia znaczenie więzi rodzinnych;
 

PODSTAWY TWORZENIA PROGRAMU

Program Wychowawczo - Profilaktyczny powstał w oparciu o:
 • przepisy prawa,
 • dotychczas realizowany program wychowawczo- profilaktyczny
 • diagnozę środowiska szkolnego:
  1. wnioski z nadzoru pedagogicznego
  2. wyniki ewaluacji wewnętrznej dot. postaw etycznych, wartości uznawanych przez uczniów, bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeń z tym związanych
  3. obserwacje nauczycieli
  4. wyniki badań ankietowych wśród uczniów dot. bezpieczeństwa, atmosfery szkoły, problemowych zachowań uczniów
  5. wyniki badania ankietowego wśród uczniów klas I,II i III na temat zagrożenia używaniem substancji uzależniających i występowaniem niektórych czynników ryzyka.
 
Diagnoza środowiska szkolnego
 • uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i pozytywnie oceniają atmosferę panującą
  w szkole;
 • uczniowie w większości wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku
  naruszenia ich praw;
 • uczniowie      deklarują     ważność     takich     wartości     jak:     rodzina, przyjaźń,        wulgarne słownictwo to problem zauważany nie tylko przez nauczycieli, zgłaszają go także uczniowie;
 • obserwowanym zarówno przez nauczycieli jak i uczniów problemem jest palenie papierosów;
 • bardzo nieliczna grupa uczniów  sięgała po środki psychoaktywne;
 • przypadki agresji i przemocy mają w szkole incydentalny charakter;
 • frekwencja na zajęciach w szkole utrzymuje się na niezadowalającym poziomie mimo wysiłków wychowawców i nauczycieli;
 • u pewnej grupy uczniów obserwuje się niski poziom zaangażowania w naukę i ogólnie niską motywację do nauki
 •  u części uczniów występują problemy z regularną frekwencją na zajęciach
 •  nie wszyscy rodzice wykazują dostateczne zainteresowanie szkolną sytuacją swoich dzieci
 •  część uczniów prezentuje niewystarczający poziom wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, a co za tym idzie uzależnień
 • grupa uczniów wykazująca się tolerancją lub obojętnością na problem zażywania środków psychoaktywnych wśród kolegów
 •  nadmierna ilość czasu poświęcana przez uczniów na aktywność w social mediach co może wiązać się z brakiem krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie oraz zakłóceniem relacji w kontaktach interpersonalnych
 

CELE PROGRAMU

 
Cel główny:
 
Głównym celem programu oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w naszej szkole jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym poprzez dostarczenie uczniom wiedzy, informacji i umiejętności a także opieki i wzorów wartości
i przekonań.
 
Cele szczegółowe:
 
 1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach;
 2. Kształtowanie          dojrzałości      i    aktywnej      postawy życiowej  oraz                       umiejętności planowania własnego rozwoju;
 3. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia, podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa;
 4. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia;
 5. Przeciwdziałanie uzależnieniom – dostarczanie wiedzy na temat uzależnień
  i innych zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 6. Uświadamianie             zależności        między       rozwojem       a    zażywaniem środków psychoaktywnych;
 7. Wzmacnianie postaw prospołecznych i prorodzinnych;
 8. Wspieranie ucznia w trudnych sytuacjach;
 9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości;
 10. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 11. Indywidualizacja            procesu       dydaktyczno-wychowawczego   ze
  szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  i młodzieży uzdolnionej oraz pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym;
 1. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i realizacji celów życiowych;
 2. Uczenie rozpoznawania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi;
 3. Budowanie pozytywnej więzi ze szkołą;
 4. Opóźnianie inicjacji – promowanie abstynencji ( w różnych obszarach);
 5. Kształtowanie postawy szlachetności oraz wrażliwości na prawdę i dobro;
 6. Podkreślanie szczególnej roli rodziny w kształtowaniu młodego pokolenia;
 7. Promowanie wśród uczniów sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;
 8. Wspieranie uczniów w procesie rozwoju w zakresie kompetencji cyfrowych ze szczególnym uwrażliwieniem na bezpieczne poruszanie się w sieci oraz krytyczną analizę informacji.
 
TREŚCI PROGRAMU
Uczniowie potrzebują zabiegów umożliwiających integrację klasową oraz pozytywną identyfikację ze szkołą. Potrzebne są działania zmierzające do wzmacniania autorytetu nauczycieli, stała dbałość o atmosferę i jakość relacji między nauczycielami i uczniami. Szkoła powinna stwarzać możliwości realizowania działań zespołowych, rozwijać samorządność uczniowską. Uczniowie powinni znać metody i techniki skutecznego uczenia się aby osiągać lepsze rezultaty szkolne. Szkoła powinna pomagać uczniom w poznawaniu własnych mocnych stron, predyspozycji, planowaniu kariery zawodowej. Kontynuacji wymaga promocja czytelnictwa, uczniowie powinni cenić czytanie nie tylko jako formę rozrywki ale i samokształcenia. Szkoła powinna wspierać rodzinę w kształtowaniu prawidłowych postaw uczniów w zakresie dbałości o zdrowie, higienę, należy promować zdrowy styl życia, uświadamiać zagrożenia. Potrzebne jest przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom. Należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia zjawiska niskiej frekwencji uczniów, konsekwentnie egzekwować szkolne przepisy. Wzmocnienia wymagają postawy patriotyczne uczniów.
Zadania realizowane w ramach niniejszego programu uwzględniają problemy zdiagnozowane w szkole oraz zjawiska i problemy wynikające ze zmian zachodzących w świecie.
Działanie wychowawcze i profilaktyczne szkoły będą się koncentrowały wokół następujących obszarów:
 • integracja społeczności szkolnej;
 • upowszechnianie wiedzy o metodach i technikach uczenia się;
 • promocja czytelnictwa;
 • doradztwo zawodowe;
 • promocja zdrowego stylu życia;
 • przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom;
 • rozpowszechnianie kompetencji cyfrowych;
 • postawy patriotyczne i obywatelskie.
 
 

FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Szkoła realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne poprzez:
 1. Organizację różnorodnych imprez, spotkań i uroczystości związanych
  z obchodzeniem świąt państwowych, kościelnych, rocznic ważnych wydarzeń historycznych.
 2. Organizację uroczystości szkolnych budujących tradycję szkoły - Dzień Edukacji Narodowej - Ślubowanie uczniów klas pierwszych - Wigilie klasowe - Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 3. Pogadanki i dyskusje organizowane na lekcjach wychowawczych, spotkania
  z pracownikami współpracujących instytucji
 4. Organizowanie zajęć w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych, adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 5. Organizowanie wycieczek szkolnych do ciekawych miejsc w regionie i poza nim.
 6. Organizowanie konkursów o różnej tematyce.
 7. Udział w sportowych zawodach szkolnych i pozaszkolnych.
 8. Współpracę z różnymi instytucjami wspierającymi szkołę w jej działaniach – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska, Sanepid, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gminne ośrodki pomocy, Sąd Rodzinny i dla Nieletnich, Policja Państwowa, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne.
 9. Działalność SZOK .
 10. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przez ograniczenie wstępu do szkoły osobom obcym ( dyżury nauczycielskie, monitoring szkolny).Spotkania z rodzicami.
 
 
Obszary działań Zadania i sposoby realizacji Osoba
odpowiedzialna
Termin
1.Integracja społeczności Otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych, umożliwienie im bezpiecznego włączania się w nową
społeczność szkolną ( w czasie wszystkich zajęć szkolnych, na specjalnie organizowanych imprezach i zajęciach integracyjnych)
 
Budowanie i wzmacnianie dobrego klimatu szkoły poprzez dbałość o właściwe relacje
między pracownikami szkoły a uczniami.
 
Budowanie dobrej współpracy z rodzicami, pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych.
 
 
Budowanie atmosfery zaufania i dbanie o poczucie bezpieczeństwa
 
Aktywizowanie młodzieży do udziału w pracach szkolnych organizacji, kół zainteresowań i imprezach organizowanych przez szkołę i środowisko

rozwijanie kompetencji
społecznych przez angażowanie młodzieży do pomocy potrzebującym ( propagowanie wolontariatu, akcje krwiodawstwa, akcja SZLACHETNA PACZKA)
 
wzmacnianie poczucia przynależności i identyfikacji przez
kontynuowanie szkolnych
inicjatyw i tradycji: Dzień Ekonomika, Osobowość Szkoły
wychowawcy nauczyciele pedagog psycholog
 
 
 
 
 
 
 
wszyscy pracownicy szkoły
 
 
 
 
 
wychowawcy
 
 
 
 
 
wychowawcy zespół nauczycieli ds. wolontariatu, opiekun        SU, pedagog
 
 
 
 
Dyrekcja, nauczyciele
I
semestr
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
jw.
 
 
 
 
 
  
 
 
j.w.
 
2.
Upowszechnianie wiedzy na temat technik i        metod uczenia się
 
Zapoznanie uczniów z metodami i technikami skutecznego uczenia się.
 
Rozpoznawanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, kierowanie ich do
pedagoga, poradni udzielającej specjalistycznej pomocy
 
nauczyciele wychowawcy pedagog
 
wychowawcy szkolny pedagog
 
Cały rok szkolny
 
 
j.w.
  Zapobieganie trudnościom szkolnym uczniów przez
tworzenie sytuacji edukacyjnych inspirujących twórcze myślenie.
wychowawcy nauczyciele j.w.
 
3.
Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom
Diagnozowanie środowisk rodzinnych uczniów poprzez ankiety, obserwacje, rozmowy. wychowawcy szkolny pedagog  j.w.
  Ograniczenie zjawiska wagarowania uczniów
( zapoznanie ze Szkolnym systemem oceniania zachowania; profilaktyczne rozmowy z uczniami i rodzicami na temat skutków wagarowania, konsekwentne rozliczanie
uczniów z nieobecności)
wychowawcy nauczyciele pedagog j.w.
  zwracanie uwagi na czystość i kulturę języka wszyscy
pracownicy szkoły
jw.
  zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przez
ograniczenie wstępu do szkoły osobom z zewnątrz, działanie
monitoringu szkolnego, dyżury
 
dyrekcja nauczyciele
j.w.
  nauczycielskie
 
Przekazywanie rzetelnych
i rzeczowych informacji
o zagrożeniach uzależnieniem od środków psychoaktywnych (pozyskiwanie materiałów informacyjnych, filmów edukacyjnych, organizowanie pogadanek, dyskusji, spotkań
z osobami zawodowo zajmującymi się problemem; realizowanie programów profilaktycznych)
 
Przekazywanie wiedzy dotyczącej problemu agresji
i przemocy ( czym jest agresja, jakie są jej przyczyny
i konsekwencje, co to są prawa człowieka, godność człowieka, nietykalność osobista, tolerancja, obrona przed przemocą)
w trakcie           różnych zajęć edukacyjnych,    zajęć
z wychowawcą, spektakli, itp.

Uświadamianieodpowiedzialności za własne zachowania i decyzje oraz konsekwencji podejmowania ryzykownych zachowań
( rozmowy, pogadanki, spotkania z pracownikami sądu, policji)
 
przekazywanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich ( we współpracy
z Policją) 
Podejmowanie działań wspomagających kształtowanie
ważnych umiejętności życiowych takich jak: podejmowanie decyzji,
 
 
wychowawcy nauczyciele pedagog bibliotekarz
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy nauczyciele pedagog
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy nauczyciele pedagog
 
 
 
pedagog
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy pedagog
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
j.w.
  i rozwiązywania problemów,
skuteczne porozumiewania się, empatii, rozpoznawania emocji
i radzenia sobie z emocjami trudnymi, pokonywanie stresu, rozpoznawanie presji otoczenia
i umiejętność mówienia nie, odpowiedzialność za drugiego człowieka (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną)
 
Informowanie ( uczniów, rodziców, nauczycieli)
i zwiększanie świadomości
o możliwościach pozyskania pomocy w trudnych sytuacjach; udostępnianie informacji
o instytucjach świadczących pomoc ( adresy stron internetowych, telefony)
 
Uczenie wartościowego spędzania czasu wolnego przez wdrażanie do nawyku
korzystania z różnych instytucji kulturalnych, organizowanie wyjść do kina, muzeum, teatru.
 
Przeciwdziałanie ujemnym skutkom środków masowego przekazu ( bierny odbiór, deprawacja moralna, cyberprzemoc, brak krytycznej informacji na temat treści zamieszczanych w intrnecie) poprzez pogadanki, lekcje multimedialne, stosowanie na zajęciach metod rozwijających
u uczniów twórcze postawy tj. samodzielne
myślenie, kreatywność
 
uświadamianie zagrożeń
 i uczenie odpowiedzialnego korzystania z mediów
społecznościowych (pogadanki we współpracy z policją,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy pedagog
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy nauczyciele języka polskiego
 
 
 
 
wychowawcy nauczyciele języka polskiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy pedagog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.w.
  Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną)
 
 
 
  Wspomaganie materialne młodzieży będącej w trudnej sytuacji bytowej  
Rada
Rodziców pedagog Samorząd Uczniowski wychowawcy
 
Cały rok
szkolny
  Uświadamianie roli rodziny
 w życiu człowieka.
 
wychowawcy nauczyciele pedagog
 
j.w.
  Kształtowanie postawy
tolerancji dla różnego rodzaju odmienności: rasowej, narodowej, kulturowej i wyznaniowej
wszyscy nauczyciele j.w.
  Indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniami mającymi problemy osobowościowe, rodzinne, społeczne.  
wychowawcy pedagog
 
j.w.
  wskazywanie i promowanie pozytywnych wzorców (nagradzanie uczniów,
przyznawanie tytułu OSOBOWOŚĆ SZKOŁY)
 
Świadczenie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Poznanie zasad bezpiecznej
i higienicznej pracy z komputerem oraz roztropnego korzystania
z narzędzi cyfrowych i Internetu 
dyrekcja wychowawcy j.w.
4. Promocja zdrowego       stylu życia Propagowanie kultury fizycznej
i aktywnych form relaksu (np.
Dzień Sportu)
nauczyciele w-f wychowawcy j.w.
  Prowadzenie i organizowanie zajęć prozdrowotnych
dotyczących m.in. profilaktyki chorób cywilizacyjnych, nowotworowych, zdrowej diety,
pielęgniarka wychowawcy j.w.
  higieny okresu dojrzewania

prowadzenie zajęć na temat uzależnień od substancji takich jak nikotyna, alkohol, narkotyki; uświadamianie wpływu substancji na rozwój człowieka 

realizacja programów profilaktycznych,
 
Upowszechnianie oświaty
i prowadzenie edukacji zdrowotnej w różnych formach
( tematy wynikające z programu nauczania wychowania fizycznego)
 
Przestrzeganie zasad bhp na zajęciach.
 
Zapobieganie chorobom
zakaźnym i zakażeniom (choroby brudnych rąk , choroby przenoszone drogą płciową) przez prowadzenie akcji informacyjnych
 
zapobieganie HIV /AIDS, kształtowanie właściwych postaw wobec osób żyjących z HIV
i chorych na AIDS

Kształtowanie postaw dbałości o zdrowie

Kształtowanie świadomej postawy ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne
 
 
wychowawcy pedagog nauczyciele biologii,
wdżwr., poloniści , biblioteka
 
 
 
 
nauczyciele w-f
 
 
 
 
 
 
dyrekcja nauczyciele
 
 
wychowawcy nauczyciel biologii
i wdżwr pielęgniarka
 
 
 
wychowawcy nauczyciel wdżwr
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
cały rok szkolny
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
j.w.
 1. Działania promujące czytelnictwo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Doradztwo zawodowe
Przeprowadzanie testów ze znajomości lektur na lekcjach języka polskiego.
 
 recenzje książek wybranych przez uczniów (teksty spoza kanonu lektur). 

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Miejską
i Pedagogiczną. 

Lekcje biblioteczne prowadzone w szkole.
 
Wycieczki edukacyjne do Biblioteki Miejskiej 

rozpowszechnianie czytelnictwa
( wyjścia do media teki, spotkania
z autorami książek)
 
Akcje czytelnicze: Czytanie maluszkom na święta; Czytanie Biblii; Książka na wymianę,
Nowe życie książki, Biblioteczne TV
 
 
Rozwijanie zdolności planowania własnej przyszłości zawodowej ( dyskusje na lekcjach wychowawczych dotyczące wyboru zawodu, planowania swojej przyszłości)
 
Gromadzenie informacji
o możliwościach kontynuowania
nauki, zdobywania dodatkowych umiejętności i uprawnień ( udział w Targach Pracy)
 
Organizowanie spotkań
z profesjonalnymi doradcami zawodowymi, pracownikami
wychowawcy nauczyciele języka polskiego bibliotekarz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciel bibliotekarz
 
 
 
 
 
wychowawcy opiekunowie Szkolnego Ośrodka Kariery pedagog nauczyciele przedmiotów zawodowych
j.w.
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
j.w.
 
 
j.w.
 
 
cały rok szkolny
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.      Kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wyższych uczelni i zakładów pracy.
 
Organizacja i kontrola prawidłowego przebiegu praktyk
 
 
Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery
 
 
Uświadamianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej
 
kształtowanie szacunku do symboli narodowych
 
zapoznanie z ważnymi instytucjami Państwa Polskiego

promowanie aktywnego udziału w życiu państwa
 
zapoznanie z najważniejszymi aktami prawa dotyczącymi PRAW CZŁOWIEKA
 
wyrabianie nawyku udziału
w obchodach świąt państwowych
i rocznic ważnych wydarzeń historycznych (dyskusje na
zajęciach z wychowawcą, na lekcjach wos, historii; akademie, wycieczki )
 
udział w konkursach recytatorskich o tematyce patriotycznej np. Rzeczpospolita Niepodległa, Powiatowy Turniej Recytatorski „Emocje zakute
w słowa”
 
 
dyrekcja
 
 
 
opiekunowie SZOK
 
 
 
wychowawcy nauczyciele historii, wos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele języka polskiego
 
 
Cały rok szkolny
 
 
j.w.
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Działania organizowane ze względu na konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy
 
uczestniczenie
i reprezentowanie szkoły
w uroczystościach świąt narodowych
 
Udział w wykładach otwartych na UJK i w innych instytucjach dotyczących tematyki historycznej i patriotycznej

Uświadamianie znaczenia posiadania hierarchii wartości, akcentowanie takich wartości jak prawda i dobro
 
Przekazywanie informacji nauczycielom o zasadach przyjmowania nowych uczniów, opracowanie odpowiednich procedur

Udzielanie wsparcia nauczycielom (nawiązanie kontaktu z instytucjami pomocowymi, PP-P, zorganizowanie ewentualnego wsparcia tłumacza, szkolenia Rady Pedagogicznej)


Przygotowanie społeczności szkolnej na przyjęcie nowych uczniów (pogadanki, zajęcia językowe, rozmowy na temat tolerancji, akceptacji odmienności kulturowych, wyznaniowych, opracowanie informacji dla rodziców aktualnych uczniów)

Organizowanie pomocy adaptacyjnej dla uczniów
z zagranicy (zajęcia z języka polskiego, ewentualnie dodatkowe zajęcia dla uczniów z problemami w nauce, zajęcia integracyjne)

Diagnoza sytuacji nowych uczniów (psychologicznej, rodzinnej, bytowej, edukacyjnej) przez rozmowę, analizę dokumentacji

Otoczenie nowych uczniów szczególną opieką wychowawczą, dbanie o zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy

Organizowanie zajęć i sytuacji wychowawczych umożliwiających wzajemne poznawanie się uczniów

Opracowanie i przekazanie informacji dla rodziców uczniów z Ukrainy na temat systemu oświaty w Polsce i różnic programowych
 
 
 
Nauczyciele historii i wos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja
 
 
 
 
Dyrekcja
 
wychowawcy pedagog nauczyciele
 
 
 
Dyrekcja
pedagog
Nauczyciele języka polskiego i inni przedmiotowi
 
 
 
 
wychowawcy pedagog
 
 
 
 
 
 
wychowawcy nauczyciele
 
 
 
wychowawcy nauczyciele
 
 
 
 
 
wychowawcy
 
 
 
Cały rok szkolny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W razie potrzeby
 
 
ZADANIA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW
 
Podstawowym zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych;
 • podejmowanie wysiłków zmierzających do integracji zespołu klasowego
  i tworzenia prawidłowej atmosfery w zespole;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 • troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o wyniki nauczania;
 • wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole;
 • wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych;
 • współpraca z innymi nauczycielami , koordynowanie działań zespołu uczącego daną klasę;
 • utrzymywanie kontaktów z rodzicami , organizacja systematycznych spotkań
  w celu analizy postępów i sytuacji wychowawczych.
Ponadto wychowawca :
 • na zajęciach realizuje tematykę godzin wychowawczych opracowanych dla wszystkich klas w oparciu program wychowawczo – profilaktyczny szkoły uzupełniony o tematykę bieżącą i wynikającą z realizacji priorytetów polityki oświatowej Państwa;
 • prowadzi terminowo dokumentację klasową;
 • zapoznaje rodziców z obowiązującymi przepisami.
 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 
Bezwzględny priorytet w wychowaniu ma dom rodzinny. Nauczyciele pełnią funkcje wspomagającą, wspierającą rodziców w procesie wychowawczym.
Rodzice mają prawo do :
 • uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swego dziecka, jego postępów oraz trudności w nauce i postawach wychowawczych;
 • uzyskiwania porad w sprawach wychowawczych;
 • wyrażania opinii na temat wychowawczej pracy szkoły.
Wychowawca klasy jest zobowiązany do :
 • utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami i odbywania systematycznych spotkań
  w celu analizy postępów i sytuacji wychowawczych;
 • włączania rodziców do pracy w organizowaniu imprez klasowych.
Rodzice o postępach ucznia są informowani za pośrednictwem wychowawcy klasy :
 • podczas zebrań klasowych, przynajmniej dwa razy w semestrze;
 • podczas dyżurów nauczycielskich;
 • w terminach ustalonych na prośbę rodzica;
 • w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego wychowawca informuje rodziców z wyprzedzeniem miesięcznym. Informacja ma charakter pisemny. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zapoznania rodziców
  z kryteriami wystawiania oceny z zachowania i wewnętrznym systemie oceniania przedmiotowego.
 
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
W realizacji Programu szkoła współpracuje z :
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
 • Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną;
 • Policją Państwową;
 • kuratorami sądowymi i dla nieletnich;
 • miejskim i gminnymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie;
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • innymi instytucjami wspierającymi szkołę, fundacjami, stowarzyszeniami.
EWALUACJA
Monitoringu i ewaluacji powyższego programu dokonuje dyrekcja szkoły poprzez nadzór pedagogiczny, zwłaszcza przez kontrolę realizacji planów pracy wychowawczej na dany rok szkolny, hospitację zajęć. Na poziomie klasy szkolnej monitoringu dokonują wychowawcy, stosując różnorodne formy (ankiety, rozmowy, obserwacje, badanie postaw).
Ewaluacja dokonywana będzie na koniec każdego roku szkolnego w formie sprawozdań z podejmowanych działań. Dokonują jej nauczyciele wychowawcy, opiekunowie organizacji, pedagog szkolny.
O ile będą wskazania – na skutek wniosków z ewaluacji- należy dokonywać zmian
w powyższym programie z początkiem nowego roku szkolnego.
 
PODSTAWOWE  KIERUNKI REALIZACJI  POLITYKI  OŚWIATOWEJ  PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 
 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
3. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
i wsparcia rodziny; wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie,
5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego,
6. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 
PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU
 
 1. Konstytucja RP
 2. Konwencja Praw Dziecka
 3. Deklaracja Praw Człowieka
 4. Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.
 5. Rozporządzenie RM z dnia 4 sierpnia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
 6. Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkole i placówce systemu oświaty działań wychowawczych, edukacyjnych
  i profilaktycznych w celu przeciwdziałania narkomani
 
 
 
 

Załączniki artykułu

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023 (docx) 0.06mb, (pobrań: 9)